Algemene voorwaarden

V.o.f. Busch & van der Worp, Vechtstraat 90, 8021 AZ Zwolle, Telefoon: 038-4548533, info@buschvanderworp.nl

Rabo Banknr.: ​NL19RABO0143555057 - BTW. nr. 8098.82.875 B.01 - K.v.K. nr. 05067692 - BIC Nummer:RABONL2U
IBAN/SEPA Nummer:NL19RABO0143555057
BIC Nummer:RABONL2U
Banknaam:Rabobank
 
Op het moment dat u een (web)bestelling plaatst, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
 
PRIVACY VERKLARING EN ALGEMENE VOORWAARDEN
BUSCH & VAN DER WORP belooft de persoonlijke gegevens, die wij nodig hebben om bijvoorbeeld een bestelling te kunnen bezorgen, van zijn klanten in geen geval aan bedrijven of instanties van buitenaf door te geven, af te staan of verkopen. De persoonlijke gegevens, die de klant zelf invult, die wij gebruiken zijn: naam adres, telefoonnummer, emailadres. Eventueel kunnen de gegevens door de klant gewijzigd worden in het eigen account. Busch & van der Worp belooft om alle geschikte technieken te gebruiken zodat de overdracht, verwerking en opslag van de bestel- en betalingsgegevens veilig kan gebeuren. Deze gegevens bewaren we 60 maanden, en kunnen in het account door de klant zelf, of door contact met ons op te nemen, dan verwijderen wij een deel of alle gegevens. We maken wel gebruik van cookies om de werking van de website en uw ervaring te verbeteren en voor remarketing doeleinden. Ook maken we gebruik van Google Analytics cookies om bijvoorbeeld het aantal bezoekers te meten
1. Algemeen
Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarbij V.o.f. Busch & van der Worp als verkoper optreedt. Voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij deze voor ons schriftelijk zijn aanvaard.
2. Aflevering en verzending
a. Bestellingen dienen geen minimale netto factuurwaarde te vertegenwoordigen. Bij bestellingen van goederen met een netto factuurwaarde van € 50,00 incl. BTW of meer, worden de goederen franco aan huis geleverd (in nederland en België).Verzendkosten voor bestellingen via onze webwinkel zijn €3,99 euro voor kleine pakketjes en grotere pakketten (BE €4,99) en 12,50 euro voor speciale leveringen zoals grote en zware ezels en grote doeken, voor zendingen naar het buitenland geldt over het algemeen prijs van €5,95  tot €12,50.Het transport en eventuele invoerrechtenkosten van de bestelde goederen geschiedt voor rekening en risico van ons aan het adres van koper. Eventuele naleveringen worden zonder verzendkosten nagezonden.
b. De vrachtbrief / het vervoeradres geldt als de datum en het bewijs van aflevering aan koper. Vanaf het tijdstip van aflevering en/of aanbieding van de goederen aan koper gaat het risico ter zake van de geleverde goederen op de koper over. Koper is gehouden de goederen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan de hiermede ten laste van ons komende schade en/of kosten door koper aan ons zullen worden vergoed.
3. Reclames
a. Reclames betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs dan wel andere gebreken die koper bij normale oplettendheid bij of spoedig na aflevering had dienen op te merken moeten binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk gemotiveerd bij ons worden ingediend. Bij verborgen gebreken met betrekking tot de afgeleverde goederen dient de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd bij ons te reclameren. Het recht van de koper om te reclameren vervalt in ieder geval na het verstrijken van 30 dagen na de aflevering van de goederen.
b. Indien de afgeleverde goederen van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht tot reclame.
c. Indien de koper met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de klacht gegrond is zullen wij uitsluitend gehouden zijn ofwel de goederen waar op de klacht betrekking heeft voor onze rekening te vervangen ofwel deze terug te nemen en de koopprijs aan de koper terug te betalen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of kosten zoals bijvoorbeeld verloren gegane winst, financiële verliezen enz.
d. Retourzendingen (14 dagen na levering kunnen artikelen geretourneerd worden op grond van bedenktijd), maar zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons zijn niet toegestaan. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper aan het door ons opgegeven adres. Voor zover retourzending na toestemming van ons heeft plaatsgevonden en de klacht van koper gerechtvaardigd is, zullen de met de retourzending verbonden kosten door ons aan koper worden vergoed. Wij zijn gerechtigd de teruggezonden goederen voor rekening en risico van koper te houden of te doen houden, indien deze zonder onze toestemming of op grond van een niet gerechtvaardigde klacht zijn teruggezonden.
4. Betaling
betaling geschiedt via Ideal, Paypal of creditcard of op factuur Bij betaling op factuur:
a. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de koper op de vervaldag nog niet de door hem verschuldigde betaling(en) heeft verricht, of wij twijfelen aan de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de koper, zijn wij gerechtigd de nakoming van jegens de koper aangegane leveringsverplichting(en) op te schorten totdat die betaling is geschied en/of voor de nog te leveren goederen contante betaling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
b. Bij te late betaling zijn wij gerechtigd de koper zonder verdere ingebrekestelling 1% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum tot de datum waarop betaling heeft plaatsgevonden.
c. Indien de koper ondanks aanmaning in gebreke blijft en niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde bedrag voor rekening van de koper.
5. Eigendomsvoorbehoud
a. Wij behouden het eigendomsrecht van de door ons afgeleverde goederen tot het tijdstip waarop koper alle betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.
6. Overmacht
a. Indien wij door omstandigheden zoals overmacht, stakingen, overheidsmaatregelen en/of door toedoen van toeleveringsbedrijven niet (tijdig) aan onze leveringsverplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren, danwel de levering gedurende een door ons te bepalen redelijk tijd op te schorten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Website:
Voor de toegang en het gebruik van de website, www.buschvanderworp.nl, (hierna te noemen: ‘website’), gelden de onderstaande voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door u ongelimiteerde toegang te verschaffen tot deze website en de website te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.
1) Inhoud website
Vof Busch & van der Worp, kunstenaarsbenodigdheden en lijstenmakerij, heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijk zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens die op de website geplaatst zijn. (hierna te noemen: informatie).
Alle informatie kan door BUSCH & VAN DER WORP ten alle  tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd en/of verwijderd. Druk- en zetfouten (of te wel typfouten) voorbehouden.
2) Eigendomsrechten
De eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij BUSCH & VAN DER WORP en/of haar licentiegevers. Het is u niet toegestaan (een gedeelte van) de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen.
3) Garantie
BUSCH & VAN DER WORP garandeert niet dat de informatie op de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig gebruiken of zullen gebruiken.
4) Aansprakelijkheid
BUSCH & VAN DER WORP sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website. In het bijzonder zal BUSCH & VAN DER WORP in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.
5) Verwijzingen
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. BUSCH & VAN DER WORP heeft geen zeggenschap over deze websites. BUSCH & VAN DER WORP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
6) Beveiliging
BUSCH & VAN DER WORP spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik van data. BUSCH & VAN DER WORP kan ten alle tijde niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of misbruik van data voortkomend uit de website. BUSCH & VAN DER WORP belooft om actief werk te maken van het tegengaan van ongeoorloofde toegang tot de in zijn database opgeslagen persoonlijke gegevens.
7) Diversen
Deze voorwaarden kunnen ten alle tijde door BUSCH & VAN DER WORP aangepast worden. BUSCH & VAN DER WORP adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle
 

ALGEMENE VOORWAARDEN LIJSTENMAKERIJ

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en werkzaamheden van Lijstenmakerij  BUSCH & VAN DER WORP en/of diens medewerkers en anderzijds eventuele derden die werkzaamheden verrichten of hebben verricht voor opdrachtgever op verzoek van BUSCH & VAN DER WORP. 

2. Elke overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke opdrachtverlening door opdrachtgever en acceptatie daarvan door BUSCH & VAN DER WORP

3. Lijstenmakerij BUSCH & VAN DER WORP is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen van de overeengekomen vergoeding en/of gemaakte of nog te maken kosten en is gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het tijdstip dat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aan BUSCH & VAN DER WORP verstrekte gegevens. Bij onjuiste gegevens, of wijziging in de verstrekte gegevens ten tijde van de uitvoering, is BUSCH & VAN DER WORP gerechtigd de uitgevoerde opdracht in rekening te brengen op basis van deze onjuiste gegevens. 

5. Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, door aan het kunstwerk gerelateerde omstandigheden, de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd of alleen onder gewijzigde condities, zal BUSCH & VAN DER WORP dat aan opdrachtgever melden. 

6. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is opdrachtgever gehouden BUSCH & VAN DER WORP de tot dan toe gemaakte kosten aan materialen en tijd te vergoeden.

7. BUSCH & VAN DER WORP is bevoegd de overeenkomst zonder nadere aankondiging te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lijstenmakerij BUSCH & VAN DER WORP kan worden gevergd. 

8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BUSCH & VAN DER WORP op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BUSCH & VAN DER WORP de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

9. BUSCH & VAN DER WORP kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien BUSCH & VAN DER WORP tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan ten gevolge van de ontbinding. 

10. Indien ontbinding of annulering aan de wederpartij toerekenbaar is, is BUSCH & VAN DER WORP gerechtigd tot vergoeding door opdrachtgever van kosten en schade, waaronder begrepen kosten direct en indirect ontstaan door uitvoering van de overeenkomst door BUSCH & VAN DER WORP. BUSCH & VAN DER WORP is niet verplicht tot vergoeding van kosten en/of schade aan opdrachtgever, als deze zich niet aan de op grond van de overeenkomst geldende verplichtingen houdt waardoor ontbinding gerechtvaardigd is. 

11. De werkzaamheden van BUSCH & VAN DER WORP gelden als voltooid op het tijdstip dat BUSCH & VAN DER WORP dit aan opdrachtgever meedeelt. Vanaf dat tijdstip verblijven de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft voor rekening en risico van opdrachtgever bij BUSCH & VAN DER WORP. 

18. Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de opdracht deze werken onder zich heeft genomen, is Lijstenmakerij BUSCH & VAN DER WORP gerechtigd om een bewaarloon per maand in rekening te brengen van 3% van de factuurwaarde van de opdracht. 

12. Kunstwerken waarop de overeenkomst betrekking heeft worden, na aankomst bij BUSCH & VAN DER WORP uitgepakt. Lijstenmakerij BUSCH & VAN DER WORP is niet aansprakelijk voor enige schade die optreedt ten gevolge van het verwijderen van de verpakking. Lijstenmakerij BUSCH & VAN DER WORP beoordeelt terstond de staat van dat kunstwerk of die kunstwerken, zo mogelijk in overleg met opdrachtgever. Geconstateerde beschadigingen worden aan opdrachtgever gemeld. 

13. Kunstwerken waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben reizen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever. 

14 BUSCH & VAN DER WORP is nimmer aansprakelijk voorindirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

15. Iedere aansprakelijkheid van BUSCH & VAN DER WORP tegenover opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Lijstenmakerij BUSCH & VAN DER WORP wordt uitbetaald, verminderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeraar van toepassing is onder de polis. Opdrachtgever vrijwaart BUSCH & VAN DER WORP tegen aanspraken van derden, welke aanspraken op enigerlei wijze verband houden met de voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

16. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op opdrachtgever over op het moment waarop werken aan opdrachtgever in diens macht worden gebracht. 

17. Opdrachtgever dient zich te realiseren dat er bij sommige handelingen uitgevoerd door BUSCH & VAN DER WORP altijd risco’s zijn verbonden. Met name bij opspannen, opplakken, lamineren en vernissen of fixeren van het te behandelen werk. BUSCH & VAN DER WORP zal met de grootst mogelijke voorzichtigheid te werk gaan, mocht het toch beschadigd raken zal dit zo goed mogelijk worden hersteld, maar het is altijd mogelijk dat er onherstelbare schade ontstaat. Ook kan er door overmacht een werk helemaal vernietigd, beschadigd of zoekraken, denk aan brand, diefstal of menselijke fouten. Hierbij zal een zo goed mogelijke oplossing worden gezocht ter vervanging van het in te lijsten werk.

18. De geleverde werken van BUSCH & VAN DER WORP voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Lichte afwijkingen in kleur of uiterlijk van de gebruikte materialen zijn als normaal te beschouwen. De werken zijn bestemd voor gebruik onder de volgende (niet-limitatief bedoelde) voorwaarden: een conditie met luchtvochtigheidwaarden tussen 50- en 60% en een stabiele temperatuur. Temperatuurschommelingen mogen maximaal 5ºC belopen over een periode van minstens 24 uur. Vochtige muren, kou of vochtigheid tijdens vervoer of opslag moeten vermeden worden. Werken dienen zo min mogelijk door een directe lichtbron of door zonlicht beschenen te worden. Glas of Acrylglas dient overeenkomstig de eigenschappen van het product op de juiste wijze gereinigd te worden. Lijsten mogen niet met vocht afgenomen worden en dienen met schone handen, liever met stoffen handschoenen, verplaatst te worden. Bevestiging aan de wand is voor eigen risico. 

19. Opdrachtgever vrijwaart Lijstenmakerij BUSCH & VAN DER WORP voor schade ontstaan doordat opdrachtgever niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet of schade veroorzaakt door onjuiste opslag of onderhoud, ruw behandelen of zonder kennisgeving aan BUSCH & VAN DER WORP werk heeft geopend of aangepast. 

20. Mocht een gebrek in de uitvoering van BUSCH & VAN DER WORP vastgesteld zijn, zal BUSCH & VAN DER WORP binnen redelijke termijn na ontvangst van de geretourneerde werken, naar keuze van BUSCH & VAN DER WORP, tot ten hoogste het overeengekomen factuurbedrag de schade vergoeden, de werken vervangen of het gebrek herstellen. 

21. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en BUSCH & VAN DER WORP is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met of voorvloeien uit de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en BUSCH & VAN DER WORP, worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.